ul. Długa 48/17 (pasaż na dole), 31-147 Kraków

 

 

Szanowni Państwo

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które narzuca firmom nowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania oraz przetwarzania danych osobowych.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że firma Magma Promotion Agnieszka Madeja z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 4/14, 31-148 Kraków przetwarza informacje pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak realizacja zamówień na produkty będące w ofercie firmy Magma Promotion oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę www, spotkania na targach i eventach, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Magma Promotion Agnieszka Madeja z o.o. z siedzibą przy ul. Wróblewskiego4/14, 31-148 Kraków.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Magma Promotion Agnieszka Madeja staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie sprawy dotyczące przysługujących praw w odniesieniu do Ochrony Danych Osobowych należy kierować pod adres agnieszka@magmapromotion.pl

3. Magma Promotion Agnieszka Madeja przetwarza dane osobowe w następujących celach:
3.1.W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z Magma Promotion Agnieszka Madeja umowa:
3.1.1. Realizacji zawartej z Magma Promotion Agnieszka Madeja umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
3.1.2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Magma Promotion Agnieszka Madeja w związku realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
3.1.3. Marketingu i promocji produktów oraz usług oferowanych przez Magma Promotion Agnieszka Madeja (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.
3.1.4. Dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
3.1.5. Wewnętrznych celów administracyjnych Magma Promotion Agnieszka Madeja w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
3.2. W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Panią/Pana z Magma Promotion Agnieszka Madeja umowa:
3.2.1. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Magma Promotion Agnieszka Madeja (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.
3.2.2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Magma Promotion Agnieszka Madeja w związku z realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
3.2.3. Wewnętrznych celów administracyjnych Magma Promotion Agnieszka Madeja, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:
4.1. Ministerstwu Finansów
4.2.Organom ścigania i dochodzenia
4.3. Inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
4.4. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Magma Promotion Agnieszka Madeja umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
5.1.W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Magma Promotion Agnieszka Madeja przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody;
5.2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Magma Promotion Agnieszka Madeja w związku z prowadzeniem realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienie tych obowiązków przez Magma Promotion Agnieszka Madeja,
5.3.W zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Magma Promotion Agnieszka Madeja przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzania;
5.4.W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Magma Promotion Agnieszka Madeja stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Magma Promotion Agnieszka Madeja Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
6.1.Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
6.2.Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
6.3.Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
6.4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na postawie art. 18 RODO,
6.5.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,
6.6.Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Magma Promotion Agnieszka Madeja Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Magma Promotion Agnieszka Madeja podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Magma Promotion Agnieszka Madeja.

 

Pliki Cookies

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w celach prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony zhaftem.pl.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Google Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge